[lazarus] TStringGrid bug

Vasily I. Volchenko Vasily.Volchenko at mstu.edu.ru
Wed Feb 19 05:44:20 EST 2003


It doesn't seems to be an image.
ðÏ-ÍÏÅÍÕ, ÜÔÏ ÎÅ ÒÉÓÕÎÏË, Á ËÁËÁÑ-ÔÏ ÐÅÒÅÐÉÓËÁ... íÏÖÅÔ, Ñ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÔÁË
ÏÔËÒÙÌ? èÏÔÑ ×ÒÑÄ ÌÉ.
ëÓÔÁÔÉ, ÇÌÀËÉ Ó ëïé8 ×ÐÏÌÎÅ ÞÁÓÔÙ. é, ×ÒÏÄÅ, ÜÔÏ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ÎÁÂÏÒÁ ÛÒÉÆÔÏ×. ë
ÓÞÁÓÔØÀ, ëïé-8 ××ÏÄ × lazarus ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎ.


More information about the Lazarus mailing list