[lazarus] TStringGrid bug

Sergey Smirnov ssmirnov at fromru.com
Thu Feb 20 06:09:34 EST 2003


> ÷ÏÔ ÐÒÉÍÅÒ ËÏÒÒÅËÔÎÏÇÏ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÉÑ ëïé8 (ÏÐÃÉÑ
goEditing).

äÁ, ÏÞÅ×ÉÄÎÏ ËÁËÏÊ-ÔÏ ÛÒÉÆÔ ËÒÉ×ÏÊ × ÍÏ£Í ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×Å. 
óÐÁÓÉÂÏ ÏÇÒÏÍÎÏÅ, ÂÕÄÕ ÒÁÚÂÉÒÁÔØÓÑ.

ó Õ×ÁÖÅÎÉÅÍ, óÅÒÇÅÊ óÍÉÒÎÏ×.


More information about the Lazarus mailing list